• אודות האי של אלפי
 • ערכים חינוכיים
 • גילאים מומלצים

 • הרשמה בטוחה ומאובטחת
 • מגן אלפי
 • פרטיות

 • דרישות מערכת
 • בעיות הורדה
 • עוגיות
 • עזרה טכנית
 • חשבונות הורים
 • שמות משתמש וסיסמאות
 • הסכם חברות
 • שכחתם את הסיסמא?
 • עדכון המידע בחשבונך
 • אפשרויות תשלום
 • ביטול הרשמתך
 • שירות לקוחות
 • עזרה טכנית

Copyright EagleShade and/or its licensor ALFY, Inc. All rights reserved © מהשימוש באי של אלפי משתמעת הסכתמנו להסכם החברות.